פבר 13

SCORM vs. cmi5 Comparison for L&D Professionals

SCORM is a technical standard developed by Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) over 16 years ago that governs how online learning content and Learning Management Systems (LMSs) communicate with each other. It is the mature de facto industry standard for e-learning interoperability the pre-dates mobile learning and IOT.

cmi5 is a new specification that was co-developed by ADL and the Aviation Industry Computer-Based Training Committee (AICC). This new specification defines how “LMSs launch content” using the Experience API (xAPI) as the content-to-LMS communication layer. cmi5 builds upon the lessons learned from AICC and SCORM specifications, address the limitations of each, and adds new capabilities. cmi5 uses xAPI which was designed with both traditional and non-traditional learning methods (Social, Mobile, Simulations, VR etc.) in mind. cmi5’s use of xAPI enables the development of interoperable features well beyond the traditional LMS model. cmi5 is a key component of an xAPI based learning ecosystem and an excellent starting point for organizations that wish to adopt xAPI.

cmi5 provides the following functionality that SCORM does not:

  • Richer Data Collection. Record any data you want (and get it back!)- SCORM is limited to a “list” of data collected. cmi5 is open-ended on the data you can collect.
  • Share Data more easily – cmi5 uses a web service and data structure that allows easy integration with other systems/applications.
  • Distributed Content – cmi5 content can reside anywhere, it allows for content as a service.
  • Elimination of “Pop-up” Windows – eliminate pop-up blocker headaches
  • Mobile app launch support – cmi5 content does not require a browser. Content could be a mobile app.

More info: SCORM vs. cmi5 Comparison for L&D Professionals

יונ 05

Use SSP To Track Multiple Quizzes and Courses | Dave Moxon’s Articulate eLearning Blog

Using #Moodle, have you ever wanted to have a “course” (SCORM Package) where you can track both the progression of the course and a #quiz at the same time? Or maybe track multiple quizzes at the same time?

When you publish #Articulate to #LMS, you essentially track a single element within a course. So if you have a presentation with three embedded Quizmaker quizzes in Presenter, you can only track one of those quizzes or the number of slides viewed in the presentation.

However there is a way to publish each quiz separately but have them within the same #SCORM file so that the user moves from one quiz to another within the same trackable course. Technically, you build separate SCO elements and place them within a single SCORM package.

And… A related discussion (Moodle & Multi SCOs SCORM) about the above subject with interesting links!

ב-Use SSP To Track Multiple Quizzes and Courses | Dave Moxon’s Articulate eLearning Blog.

מאי 27

Tracking Adobe Captivate Activities in Moodle

Tracking #Adobe #Captivate Activities in Moodle The #SCORM activity in Moodle allows users to upload content that follows the SCORM 1.2 specification. SCORM packages extend the functionality of #Moodle by integrating content created with a variety of authoring tools. In addition, using SCORM allows for cross platform integration by importing content from another system for reuse.

ב-Tracking Adobe Captivate Activities in Moodle.

ספט 24

Managing SCORM content in Moodle 2.6 « danmarsden.com

Selecting a Zip package as an alias from a repository.

When adding/updating a SCORM and selecting a Zip package from a repository in Moodle 2.6 you now have the ability to create an alias/shortcut to the file – you can then set an update frequency to set how often Moodle should check to see if there is an updated zip.

Selecting an imsmanifest.xml from an unzipped SCORM in a file system repository.
This allows you to create a repository that contains all your unzipped SCORM packages – you can also share assets between your SCORM packages – for example if you re-use the same video file across multiple packages you can just link to that single video file from multiple imsmanifest.xml files – you can also update your content and as the content is loaded directly from the repository the user will always see the most up to date file.

פורסם ב: Managing SCORM content in Moodle 2.6 « danmarsden.com.

ספט 24

Moodle 2.6 SCORM Update « danmarsden.com

Moodle 2.6(releases November 2013)  brings some great improvements to the SCORM module

One of the most voted for features in the Moodle tracker for SCORM has been to allow better use of alias’s and support for unzipped content – Thanks to one of our clients at Catalyst IT we have now implemented this in Moodle 2.6

פורסם ב: Moodle 2.6 SCORM Update « danmarsden.com.

אוג 03

Using Moodle: Launch externally Tin Can API activities from Moodle and track on any LRS. Compatible with Storyline, Captivate and others!

Hi all,

I’ve just completed a Moodle plug in that lets you launch Tin Can activities from a Moodle course and then track them with any LRS. You don’t need to upload the activities to Moodle – just host them anywhere on the internet. This is compatible with activities implementing the Rustici launch method as described here: https://github.com/RusticiSoftware/launch/blob/master/lms_lrs.md This includes Articulate Storyline and Adobe Captivate content.

פורסם ב: Using Moodle: Launch externally Tin Can API activities from Moodle and track on any LRS. Compatible with Storyline, Captivate and others!.

מאי 31

Moodle.org: Welcome to our GSoC 2013 students

GSoC 2013 logoCongratulations and welcome to our seven Google Summer of Code 2013 students, who will be working on Moodle projects over the next 3-4 months:

For details about the projects see GSOC/2013.

Please give our new Moodle developers help and encouragement wherever you can!

Moodle.org: Welcome to our GSoC 2013 students.

אפר 21

קצת ישן אבל עדיין שימושי… עטיפת JS (בקוד פתוח) עבור SCORM ועוד מספר קישורים שימושיים: http://pipwe

קצת ישן אבל עדיין שימושי… עטיפת JS (בקוד פתוח) עבור SCORM ועוד מספר קישורים שימושיים: http://pipwerks.com/downloads/ https://github.com/pipwerks/scorm-api-wrapper http://ltsdevmusings.wordpress.com/2013/03/28/things-i-didnt-know-about-scorm/